Index of /rsync/rpki.afrinic.net/repository/member_repository/F364A64D/6232C5A6CC9811E8BD93D157F8AEA228/


../                        29-Jan-2022 12:09          -
190E4B52BED011EB92247636F8AEA228.roa        27-May-2021 09:44        1966
190E4B52BED011EB92247636F8AEA228.roa.html     27-May-2021 19:21        7088
1b8LYaxbz1M30f27-tyleLzCHA8.crl          29-Jan-2022 00:46         520
1b8LYaxbz1M30f27-tyleLzCHA8.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
1b8LYaxbz1M30f27-tyleLzCHA8.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
1b8LYaxbz1M30f27-tyleLzCHA8.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
7AcBgZ3bw9nWDMZr3ycxHq7wXJs.crl          29-Jan-2022 00:46         520
7AcBgZ3bw9nWDMZr3ycxHq7wXJs.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
7AcBgZ3bw9nWDMZr3ycxHq7wXJs.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
7AcBgZ3bw9nWDMZr3ycxHq7wXJs.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
D5EB3E66BF9211EBA28E163FF8AEA228.roa        29-Jan-2022 00:46        1939
D5EB3E66BF9211EBA28E163FF8AEA228.roa.html     26-Sep-2021 15:32        7036
E1D1E66EBF9011EB8CE5933CF8AEA228.roa        29-Jan-2022 00:46        1935
E1D1E66EBF9011EB8CE5933CF8AEA228.roa.html     26-Sep-2021 15:32        7032
OWwPhpQzsq7UaQo9SIguHVwbaZg.crl          29-Jan-2022 00:46         520
OWwPhpQzsq7UaQo9SIguHVwbaZg.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
OWwPhpQzsq7UaQo9SIguHVwbaZg.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
OWwPhpQzsq7UaQo9SIguHVwbaZg.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
Ucrn50ZIe9_A5k_UwTk3OnakGcQ.crl          29-Jan-2022 00:46         520
Ucrn50ZIe9_A5k_UwTk3OnakGcQ.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
Ucrn50ZIe9_A5k_UwTk3OnakGcQ.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
Ucrn50ZIe9_A5k_UwTk3OnakGcQ.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
bfvHdnmFr_b5jM3hELmzpyppQYY.crl          29-Jan-2022 00:46         520
bfvHdnmFr_b5jM3hELmzpyppQYY.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
bfvHdnmFr_b5jM3hELmzpyppQYY.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
bfvHdnmFr_b5jM3hELmzpyppQYY.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
jBUV8AcSOqM-zM9-1c_7FaxzBI4.crl          29-Jan-2022 00:46         542
jBUV8AcSOqM-zM9-1c_7FaxzBI4.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3543
jBUV8AcSOqM-zM9-1c_7FaxzBI4.mft          29-Jan-2022 00:46        2210
jBUV8AcSOqM-zM9-1c_7FaxzBI4.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7518
pDHlkd-Pzh4T4jh1-wz8hSLM5lI.crl          29-Jan-2022 00:46         520
pDHlkd-Pzh4T4jh1-wz8hSLM5lI.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
pDHlkd-Pzh4T4jh1-wz8hSLM5lI.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
pDHlkd-Pzh4T4jh1-wz8hSLM5lI.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
rVIbPweCSyWUo9YGYvdH64Im_1c.crl          29-Jan-2022 00:46         520
rVIbPweCSyWUo9YGYvdH64Im_1c.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
rVIbPweCSyWUo9YGYvdH64Im_1c.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
rVIbPweCSyWUo9YGYvdH64Im_1c.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
raqDyPrHZBJHp5Zon6Z89Tizvqw.crl          29-Jan-2022 00:46         520
raqDyPrHZBJHp5Zon6Z89Tizvqw.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
raqDyPrHZBJHp5Zon6Z89Tizvqw.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
raqDyPrHZBJHp5Zon6Z89Tizvqw.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
ucX75Sq6Jwk2_Vxfm1ShLgAwsy4.crl          29-Jan-2022 00:46         520
ucX75Sq6Jwk2_Vxfm1ShLgAwsy4.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
ucX75Sq6Jwk2_Vxfm1ShLgAwsy4.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
ucX75Sq6Jwk2_Vxfm1ShLgAwsy4.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
vHR1D-UFgvG9gwTH5tPLbHU1KTU.crl          29-Jan-2022 00:46         520
vHR1D-UFgvG9gwTH5tPLbHU1KTU.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
vHR1D-UFgvG9gwTH5tPLbHU1KTU.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
vHR1D-UFgvG9gwTH5tPLbHU1KTU.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216
xfGhRZFy1JLkhg3RsOFyWgAnJPI.crl          29-Jan-2022 00:46         520
xfGhRZFy1JLkhg3RsOFyWgAnJPI.crl.html        25-Jan-2022 03:10        3441
xfGhRZFy1JLkhg3RsOFyWgAnJPI.mft          29-Jan-2022 00:46        2052
xfGhRZFy1JLkhg3RsOFyWgAnJPI.mft.html        25-Jan-2022 03:10        7216